Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Privacy Statement Privacybeleid Alle gebruikers
Cookies Website-beleid Alle gebruikers

Samenvatting

De gebruikers van onze digitale leeromgeving moeten erop kunnen vertrouwen dat het NVvP Onderwijsbureau zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. Het NVvP Onderwijsbureau is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, en transparantie.

Toegang tot de leeromgeving wordt alleen verleend aan de gebruiker als de betrokken opleidingsinstelling een samenwerkingsovereenkomst of een afspraak heeft met het NVvP Onderwijsbureau. 

Het NVvP Onderwijsbureau ontvangt persoonsgegevens rechtstreeks van jou doordat je deze uit eigen beweging aan het NVvP Onderwijsbureau verstrekt bij het aanvragen van  een account. 

Het NVvP Onderwijsbureau verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorieën van persoonsgegevens.

1. Naam (voornaam; tussenvoegsel(s); achternaam)

2. Specialisme gegevens (functie; consortium en instelling waar aangeslotene werkzaam is)

3. Communicatiegegevens (telefoonnummers (mobiel) privé en werk; email adres; ip-adres; profielfoto (optioneel))

4. Administratiegegevens bij deelname aan cursus (forumbericht, presentie, voortgang, toetsresultaten, evaluatiegegevens (anoniem), voltooiing cursus)

Doeleinden van de gegevensverwerking

Het NVvP Onderwijsbureau verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

a. Het voeren van een administratie van gebruikers van de leeromgeving van het NVvP Onderwijsbureau;  

b. Om contact te kunnen onderhouden met en tussen aangeslotenen; 

c. Om informatie omtrent cursussen en diensten van of vanuit het NVvP Onderwijsbureau toe te sturen welke van belang kunnen zijn voor de aangeslotenen, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven;

d. Voor historische, statistische en archiefdoeleinden;

e. Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de digitale leeromgeving of andere (digitale) kanalen;

f. De resultaten van evaluaties worden gebruikt om de kwaliteit van de cursus en het onderwijs te verbeteren. Alleen het onderwijsbureau en jouw beheerder kunnen je antwoorden zien. Vervolgens worden de antwoorden van alle respondenten geanonimiseerd doorgestuurd aan de auteurs van de cursussen of aan de opleiders.

Grondslagen van de gegevensverwerking

Het NVvP Onderwijsbureau waarborgt dat jouw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. 


Volledig beleid

PRIVACY- EN COOKIE STATEMENT

[14-12-2018] 

1. INLEIDING

Het NVvP Onderwijsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) valt onder de NVvP BV. Het NVvP Onderwijsbureau is gevestigd aan de Mercatorlaan 1200 (3528 BL) te Utrecht en is ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30252019.

Het NVvP Onderwijsbureau stelt een digitale leeromgeving www.psychiatrieonderwijs.nl ter beschikking voor AIOS (‘gebruikers’) en direct betrokkenen bij het landelijk onderwijs voor psychiatrie (beheerder, opleider, tutor, expert, docent, secretariaat). Middels deze digitale leeromgeving heeft de gebruiker toegang tot landelijke cursussen en cursussen op consortium niveau, ten einde de voltooiing van de opleiding tot psychiater. 

De opleidingsinstelling geeft als verwerkingsverantwoordelijke de opdracht aan het NVvP Onderwijsbureau om namens hem persoonsgegevens te verwerken die het NVvP Onderwijsbureau via de gebruikers van de leeromgeving ontvangt. Daarnaast is het NVvP Onderwijsbureau verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die het NVvP Onderwijsbureau zelf, al dan niet via haar digitale kanalen (o.a. e-learning en app) of organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld een training) verzamelt.  Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn

De gebruikers van onze digitale leeromgeving moeten erop kunnen vertrouwen dat het NVvP Onderwijsbureau zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. Het NVvP Onderwijsbureau is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, en transparantie.

In dit privacy statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van jou ontvangen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan jou toekomen.

2. PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN

Categorieën van persoonsgegevens 

Als AIOS of direct betrokkene bij het landelijk psychiatrie onderwijs maak je voor het eerst gebruik van de digitale leeromgeving door een account aan te vragen via www.psychiatrieonderwiis.nl. Vervolgens zal de beheerder van jouw consortium (of de beheerder van de leeromgeving) jouw account verifiëren en bevestigen. Hierna word je door de beheerder in de cursus(sen) ingeschreven waaraan je gaat deelnemen.

Toegang tot de leeromgeving wordt alleen verleend aan de gebruiker als de betrokken opleidingsinstelling een samenwerkingsovereenkomst of een afspraak heeft met het NVvP Onderwijsbureau. 

Het NVvP Onderwijsbureau ontvangt persoonsgegevens rechtstreeks van jou doordat je deze uit eigen beweging aan het NVvP Onderwijsbureau verstrekt bij het aanvragen van  een account. In uitzonderingsgevallen kan het ook zo zijn dat een beheerder van jouw consortium (of de beheerder van de leeromgeving) met jouw toestemming een account voor jou aanmaakt en daarmee jouw persoonsgegevens invult. Je bent zelf verantwoordelijk voor het garanderen van de nauwkeurigheid van de persoonlijk identificeerbare informatie die je aan het NVvP Onderwijsbureau verstrekt. Onnauwkeurige informatie kan van invloed zijn op jouw vermogen om de leeromgeving te gebruiken.

Het NVvP Onderwijsbureau verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorieën van persoonsgegevens.

1. Naam (voornaam; tussenvoegsel(s); achternaam)

2. Specialisme gegevens (functie; consortium en instelling waar aangeslotene werkzaam is)

3. Communicatiegegevens (telefoonnummers (mobiel) privé en werk; email adres; ip-adres; profielfoto (optioneel))

4. Administratiegegevens bij deelname aan cursus (forumbericht, presentie, voortgang, toetsresultaten, evaluatiegegevens (anoniem), voltooiing cursus)

Doeleinden van de gegevensverwerking

Het NVvP Onderwijsbureau verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

a. Het voeren van een administratie van gebruikers van de leeromgeving van het NVvP Onderwijsbureau;  

b. Om contact te kunnen onderhouden met en tussen aangeslotenen; 

c. Om informatie omtrent cursussen en diensten van of vanuit het NVvP Onderwijsbureau toe te sturen welke van belang kunnen zijn voor de aangeslotenen, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven;

d. Voor historische, statistische en archiefdoeleinden;

e. Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de digitale leeromgeving of andere (digitale) kanalen;

f. De resultaten van evaluaties worden gebruikt om de kwaliteit van de cursus en het onderwijs te verbeteren. Alleen het onderwijsbureau en jouw beheerder kunnen je antwoorden zien. Vervolgens worden de antwoorden van alle respondenten geanonimiseerd doorgestuurd aan de auteurs van de cursussen of aan de opleiders.

Grondslagen van de gegevensverwerking

Het NVvP Onderwijsbureau waarborgt dat jouw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

1. De verwerking van jouw persoonsgegevens is door het NVvP Onderwijsbureau noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokken opleidingsinstelling. 

2. Het NVvP Onderwijsbureau verwerkt jouw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van het NVvP Onderwijsbureau. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de doelstellingen van het NVvP Onderwijsbureau, alsmede de gerechtvaardigde belangen gelegen in een doelmatige en efficiënte uitvoering van de administratie, de (individuele) dienstverlening, het faciliteren en coördineren van interne taken en de communicatie met aangeslotenen.

3. Indien het NVvP Onderwijsbureau jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van jouw uitdrukkelijk toestemming.

Het NVvP Onderwijsbureau maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens en/of tot stand is gekomen met toepassing van profiling. 

3. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Het NVvP Onderwijsbureau gaat discreet en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en zal jouw gegevens nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden voor marketingdoeleinden.

Het NVvP Onderwijsbureau verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden om haar verplichtingen tegenover jou en jouw opleidingsinstelling te kunnen voldoen en om er voor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens jou kunnen voldoen. 

Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van het NVvP Onderwijsbureau jouw persoonsgegevens verwerken. Je kunt hierbij denken aan het laten verzenden van jaarverslagen of bedankjes. Deze derden zijn subverwerkers van het NVvP Onderwijsbureau en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van het NVvP Onderwijsbureau en voor geen enkel ander doel. Indien het NVvP Onderwijsbureau subverwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de subverwerker conform de wet- en regelgeving jouw persoonsgegevens verwerkt en het NVvP Onderwijsbureau daaromtrent instructies kan geven aan de subverwerker. Momenteel worden gegevens i.o.v. NVvP Onderwijsbureau verwerkt door de volgende subverwerkers: RINO (cursus DSMV) en De Tijdstroom uitgeverij. 

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

BEWAARTERMIJNEN

Jouw gegevens worden in ieder geval bewaard gedurende jouw opleiding als AIOS of direct betrokkene bij het landelijk psychiatrie onderwijs. Jouw persoonsgegevens worden met het verwijderen van jouw account op de leeromgeving gewist.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het NVvP Onderwijsbureau treft passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Binnen het NVvP Onderwijsbureau kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie noodzakelijkerwijs toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een contractuele geheimhoudingsplicht. De medewerkers zijn tevens geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

De leeromgeving is voorzien van een SSL certificaat (= https). Met SSL wordt jouw vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden binnen de leeromgeving, zodat jouw gegevens niet onderschept kunnen worden.
Samenvatting

Het NVvP Onderwijsbureau maakt op haar leeromgeving en app gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar leeromgeving en app. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze leeromgeving of app kunnen cookies worden geplaatst en kan door het NVvP Onderwijsbureau toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen jouw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Volledig beleid

VOOR BEZOEKERS EN GEBRUIKERS VAN ONZE DIGITALE KANALEN 

Cookies

Het NVvP Onderwijsbureau maakt op haar leeromgeving en app gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar leeromgeving en app. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze leeromgeving of app kunnen cookies worden geplaatst en kan door het NVvP Onderwijsbureau toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen jouw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies bijvoorbeeld youtube of vimeo, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze leeromgeving te tonen). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op jouw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hun gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van deren kunnen tijdelijk of permanent op jouw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Via de browserinstellingen van de computer kunnen reeds geplaatste cookies verwijderd worden en kan het plaatsen van nieuwe cookies geweigerd worden. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van de browser.

Links naar andere websites

Op de leeromgeving kunnen links staan naar andere websites waar het NVvP Onderwijsbureau geen toezicht op houdt. Het NVvP Onderwijsbureau is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

RECHTEN

Je hebt het recht het NVvP Onderwijsbureau te verzoeken om:

- inzage te geven in jouw persoonsgegevens (zoals jouw emailadres of telefoonnummer),

- jouw persoonsgegevens (zoals jouw emailadres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;

- jouw persoonsgegevens te beperken; en/of

- jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde. 

- indien en voor zover het NVvP Onderwijsbureau jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw toestemming heb je te alle tijde het recht om deze toestemming in te trekken. 

Voorts heb je het recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door het NVvP Onderwijsbureau bezwaar te maken. 

Wij zullen jouw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en jou zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen jou in dat geval informeren. 

Je hebt tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT

Indien je vragen hebt over dit privacy statement of indien je onjuistheden en/of onvolkomenheden signaleert op de leeromgeving stellen wij het op erg op prijs als je dit bij ons meldt. Je kunt contact met ons opnemen via: psychiatrieonderwijs@nvvp.net .