Klachtenprocedure bij onderwijsactiviteiten NVvP BV

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over (de uitvoering van) onderwijsactiviteiten van het landelijk onderwijsbureau van de NVvP BV, dan wel anderszins klachten hebben dan bestaat daarvoor een klachtenregeling.

Klachtenprocedure

Uw eventuele klachten kunt u mondeling melden aan uw opleider of regionale beheerder. Daarnaast kunt u uw klacht, tot maximaal 1 maand na afloop van de cursus, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan mevr. T. Cohen, bureaucoördinator van het onderwijsbureau van de NVvP. Inhoudelijke klachten kunnen worden voorgelegd aan de programmaleider van het onderwijsbureau. 

Klachten over organisatorische en technische kwesties kunnen afhankelijk van het niveau waarover de klacht gaat worden voorgelegd aan de regionale beheerder of aan de bureaucoördinator van het onderwijsbureau.

Klachtafhandeling

Zo mogelijk wordt er direct met de klager overlegd om tot een oplossing van het probleem te komen. Blijft de klager ontevreden, dan wordt de klager verzocht om de klacht schriftelijk in te dienen. Op een schriftelijke klacht wordt schriftelijk of per e-mail binnen twee weken een ontvangstbevestiging gestuurd. Daarbij wordt melding gemaakt van de termijn waarop een inhoudelijke reactie op de klacht kan worden verwacht. Er wordt naar gestreefd om deze binnen 8 weken te geven.

Is de klager met de reactie op de klacht akkoord, of reageert hij niet binnen vier weken op het definitieve uitsluitsel, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. Vindt de klager dat zijn klacht niet naar behoren is afgehandeld of is het ongenoegen niet weggenomen, dan kan de klacht in 2e instantie worden voorgelegd aan onze jurist, mr. D.Y.A. (Diederik) van Meersbergen, p/a Postbus 20062, 3502 LB Utrecht, telefoonnummer 06-24602338.

Het oordeel van het bestuur is voor het onderwijsbureau bindend, eventuele consequenties worden door het onderwijsbureau binnen vier weken afgehandeld.

Registratie

Met klachten en de afhandeling daarvan wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Schriftelijke klachten worden geregistreerd in het digitale postsysteem van de NVvP BV en gedurende zeven jaar bewaard.

Contactgegevens

U kunt een mail sturen naar
Email: psychiatrieonderwijs@nvvp.net /  – contact opnemen
Tel: 030-282 3065 / 06-30527905
Postbus 20062
3502 LB Utrecht